Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Mgr. Michal Práznovský, Argentinská 1363, 92552 Šoporňa, Slovensko, IČ.: 34953761, DIČ.: 1026993748, DIČ.: SK1026993748, zapsaný v Živnostenském rejstříku Okr. úřadu Galanta č.: 202-13107, (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží, a to prostřednictvím webových stránek www.stonzwear.cz nebo webových stránek ve verzi pro mobilní zařízení.Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Mgr. Michal Práznovský, Argentinská 1363, 92552 Šoporňa, Slovensko, IČ.: 34953761, DIČ.: 1026993748, DIČ.: SK1026993748, zapsaný v Živnostenském rejstříku Okr. úřadu Galanta č.: 202-13107, (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží, a to prostřednictvím webových stránek www.stonzwear.sk nebo webových stránek ve verzi pro mobilní zařízení.
Orgán dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI) – Název a adresa orgánu dozoru nebo dohledu, jemuž činnost poskytovatele služeb podléhá: Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, Pekařská 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru: tel. č.033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. č. 033/321 25 23.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Internetový obchod stonzwear.cz (dále jen "Internetový obchod")

1.1.1. Internetový obchod stonzwear.cz, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese https://stonzwear.cz, provozuje jako prodávající společnost Mgr. Michal Práznovský, se sídlem na adrese: Argentínska 1363, 925 52 Šoporňa, Slovensko, IČO: 34953761, DIČ: 1026993748, číslo účtu EUR 2700819454/8330 - SK6783300000002700819454, FIOZSKBAXXX, číslo účtu CZK 2700819454/2010 (ďdále také jako "prodávající" nebo "provozovatel").

1.1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavíraná mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Kupující

1.2.1. Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen "Kupující - spotřebitel" nebo "kupující".)

1.2.2. Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP" nebo "Obchodní podmínky") se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími předpisy, vše ve znění pozdějších novelizací.

1.2.3. Kupujícím - podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, případně se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo podobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen "Kupující - podnikatel").

1.3. Všeobecné obchodní podmínky

1.3.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.

1.3.2. Uzavřením kupní smlouvy Kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a úplném znění.

1.3.3. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.3.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je Kupujícím – podnikatelem. Na tyto obchodní případy se vztahuje všeobecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.

1.4. Definice a výklad pojmů

1.4.1. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.4.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4.3. Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku. distančně. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://stonzwear.cz.

1.4.4. Zboží - movité věci popř. software prodávaný prostřednictvím internetového obchodu.

2. Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

2.1.1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na internetových stránkách serveru stonzwear.cz. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu Občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu.

2.2.2. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na internetových stránkách Internetového obchodu kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz článek 2.4.1. těchto Obchodních podmínek) a způsobu platby (viz článek 2.5.1. tamtéž) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Provozovatelem.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

2.3.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptaci), která je Provozovatelem zaslána Kupujícímu na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.

2.3.3. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.4 . Způsob dopravy

2.4.1. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě požadavku kupujícího, nese Kupující riziko spojené s takovým způsobem dopravy, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

2.4.2. Provozovatel se zavazuje informovat Kupujícího o odeslání zboží, a to e-mailem na adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky.

2.4.3. Posláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočítat náklady na poslání zboží k ceně objednávky dle aktuálního ceníku.

2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si Provozovatel vyhrazuje právo připočítat ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

2.5. Způsob platby

2.5.1 . Provozovatel nabízí na výběr způsob platby: PayPal, kreditní kartou, bankovním převodem.

2.5.2. Pokud Kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Provozovatele. Pro co nejrychlejší vyřízení objednávky doporučuje Provozovatel uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.5.3. Všechny změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, popřípadě po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za dohodnutou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy a Obchodních podmínek Kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména náklady na zaslání zboží, pokud je nepřevezme.

2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje potřebné pro uzavření kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.6.5. Mimosoudní stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@stonzwear.sk. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

2.6.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu vykonává v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona O ochraně spotřebitele.

2.6.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

3.1.1. Dodací lhůta, je-li u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná.

3.1.2 . Provozovatel se zavazuje Kupujícímu odeslat zboží v nejkratším možném termínu.

3.1.3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odesláním nebo doručením zboží z jakéhokoli důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

3.2.1. V souladu s článkem 2.6.1. je Kupující povinen převzít doručené zboží. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží i na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

3.2.2. Faktura (daňový doklad) není součástí dodávky, Provozovatel ji odešle nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zboží na e-mail uvedený Kupujícím.

3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží bylo neporušeno.

3.2.4. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo zjevné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit okamžitě po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s ods. 3.2.4. a 3.2.5. těchto Obchodních podmínek.

3.2.5. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.2.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.2.7. Veškerá oznámení prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

4.1.1. Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující - spotřebitel v souladu s § 1829 a n. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující-spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta k odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

4.1.2. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména však v případě dodávky zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující vybral a z hygienických důvodů jej nelze vrátit, dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik, nebo časopisů. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší.

4.1.3. Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdrželo, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované a pokud možno v původním obalu.

4.1.4. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem. jak je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a nevzniknou-li mu tím další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na účet uvedený kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata.

4.1.5. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslalo. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.1.6. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím

4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek dohodnutých v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

4.2.2. Provozovatel i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy i tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tzn. zvýšení ceny zboží nebo zvýšení nákladů na přepravu.

4.2.3. Do doby převzetí zboží Kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoli. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.2.4. Ak Prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho ​​e-mailom na adresu uvedenú Kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť Kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, ak už táto bola uhradená.

4.2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu přijde objednávka od kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoli svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje za důvod k odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu ust. § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

5.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.

5.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

* má zboží vlastnosti, které si strany sjednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

* se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží stejného druhu běžně používá,

* zboží odpovídá jakostí nebo převedením na dohodnuté vzorky nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

* je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

* zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.4. Projeví-li se vady v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese jeho provozu, ve které je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

5.6. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, Provozovatel doporučuje pro tento účel předložit zejména doklad o nákupu – fakturu, nebo záruční list. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které je reklamuje.

5.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jestliže Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Úplné znění Reklamačního řádu je upraveno v separátním dokumentu s názvem „Reklamační řád“ dostupném v internetovém obchodě v části Informace a pomoc.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Provozovatel zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a Zákonem č.j. 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

6.2 Další informace, které se týkají ochrany osobních údajů jsou upraveny v separátním dokumentu s názvem „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ dostupném v internetovém obchodě v části Informace a pomoc.

7. Reklamační řád - TU

8. Alternativní řešení sporů

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozem internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění.

9.2. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je slovenský jazyk.

9.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek z jakýchkoli důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

9.4. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Kupujícího vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou VOP dotčeny.

9.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly Obchodní podmínky v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Provozovatelem zákonem.

9.6. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.

V Šoporni 21.6.2022