Odstoupení od smlouvy = vrácení zboží

Pokud nejste se svojí objednávkou spokojen/á, můžete uplatnit právo na Odstoupení od smlouvy. Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy - ZDE

Prosíme, berte na vědomí, že vrácení zboží můžeme akceptovat pouze pokud bude dodržena 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem přijetí poslední položky z vaší objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme vzít zpět pouze nenošené a nepoškozené zboží s originálními visačkami a neznehodnoceným obalem. Náklady na vrácení zboží hradíte vy (zákazník/kupující).

Na vyřízení vrácení máme 14-ti denní lhůtu od přijetí zboží, naší snahou však je vyřídit Váš požadavek vždy co nejdříve.

Proces vrácení

Kontaktujte nás e-mailem na info@stonzwear.sk a informujte nás o úmyslu odstoupit od smlouvy a vrátit zboží.
Vyplňte Formulář pro vrácení zboží.
Nepoužívané zboží spolu s vyplněným formulářem vložte do původního obalu. Zvolte vhodné balení, aby se obsah během přepravy nepoškodil.
Zboží zašlete na tuto adresu:
Mgr. Michal Práznovský, Argentínska 1363 92552 Šoporňa SLOVENSKO
Zboží můžete vrátit prostřednictvím Vámi zvolené doručovací služby. Za zboží odpovídáte až do doby, než bude doručeno na naše oddělení vyřizující vrácení zboží. Kvůli vlastní ochraně doporučujeme zvolit doručovací službu s možností sledování zásilky. Sledovací číslo zásilky si uchovejte, může se stát, že jej budete potřebovat v případě ztráty/zpoždění doručení zásilky a pod. Náklady na vrácení zboží hradí vždy zákazník/kupující.
Všeobecné pokyny k vrácení:
Prosíme, abyste vrátili zboží v neporušeném stavu, nenošené, v původním obalu, vhodně zabalené, aby se předešlo poškození při přepravě, s neodstraněnými štítky/etiketami as příbalovými letáky. Přiložte fakturu nebo kopii faktury. Doporučujeme využít doručení s možností sledování zásilky. Nezodpovídáme za ztrátu zásilky při vrácení od kupujícího. Odpovídáte pouze za takové snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že nebudou splněny podmínky zmíněné výše, zboží bude vráceno kupujícímu zpět na jeho náklady.
------- 2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího přebírá-li zboží kupující osobně v den jeho převzetí.
3. V případě výskytu vady na zakoupeném zboží má spotřebitel právo vadu reklamovat.
4. Spotřebitel je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
5. Za účelem správného posouzení uplatněné reklamace je nezbytné, aby bylo reklamované zboží čisté, suché, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Jinak je prodávající oprávněn odmítnout převzetí předmětu reklamace.
6. 
Spotřebitel je při používání zboží povinen dodržovat podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listu nebo v návodu k použití a neužívat zboží způsobem, který je v rozporu s obvyklým účelem jeho použití.

III. Místo a způsob uplatnění reklamace

1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci následovně:

a) písemnou vlastnoručně podepsanou reklamací odeslanou na adresu sídla prodávajícího spolu s reklamovaným zbožím prostřednictvím běžného poštovního balíku nebo prostřednictvím kurýra. Prodávající nepřebírá reklamované zboží, které mu bylo zasláno prostřednictvím dobírky.

b) elektronicky prostřednictvím formuláře - Reklamační formulář. Vyplněný formulář spolu s dokladem o koupi zboží lze zaslat prodávajícímu i elektronicky e-mailem na adresu info@stonzwear.sk. Reklamované zboží je spotřebitel povinen zaslat prodávajícímu v případě, že je posouzení a vyřízení reklamace na základě fotografií závady doložených spotřebitelem nemožné, resp. nejednoznačné. O zaslání reklamovaného zboží prodávající kupujícího požádá. V případě potřeby zaslat reklamované zboží prodávajícímu k fyzickému posouzení závady, je spotřebitel povinen neprodleně předložit reklamované zboží prodávajícímu prostřednictvím poštovní zásilky na adresu sídla prodávajícího. Po splnění uvedeného se reklamace zboží považuje za uplatněnou. V případě, že bude reklamace ze strany prodávajícího uznána, prodávající vrátí spotřebiteli poštovné. Pro uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit prodávajícímu s reklamovaným zbožím doklad o koupi zboží.

Adresa sídla Prodávajícího pro uplatnění reklamace způsobem uvedeným v písmenu b) předchozího bodu je Mgr. Michal Práznovský, Argentinská 1363, 92552 Šoporňa, Slovenská Republika, e-mail: info@stonzwear.sk.

IV. Lhůta pro uplatnění reklamace

1. Záruční doba na uplatnění reklamace na zboží je 24 měsíců a na použité zboží 12 měsíců. Je-li na zboží, jeho obalu nebo na návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí objednaného zboží spotřebitelem.
3. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy spotřebiteli po skončení opravy vznikla povinnost převzít zboží, se do záruční doby nepočítá. V případě, že dojde k výměně reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

V. Odpovědnost prodávajícího

1. Prodávající odpovídá za to, že objednané zboží je bez vad, má požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, míru, množství nebo hmotnost.
2. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době převzetí spotřebitelem má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že jej lze použít podle povahy a účelu kupní smlouvy nebo podle toho, co si smluvní strany sjednaly, a že věc nemá právní vady.
3. Prodávající odpovídá za vady, které má objednané zboží v době jeho převzetí spotřebitelem. U použitého zboží neodpovídá prodávající za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží, které se prodává za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
4. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
a) pro které byla spotřebiteli poskytnuta sleva z kupní ceny,
b) které vznikly v záruční době v důsledku: - k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, - nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než bylo uvedeno v návodu k použití, - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, - zanedbáním péče a údržby o zboží, - poškozením zboží nadměrným zatěžováním, - používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
5. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě. 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

VI. Práva kupujícího při uplatňování reklamace

1. při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo o opravy vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
2. při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci k danému účelu, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
3. reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
4. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.
5. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
6. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec poučí spotřebitele o jeho právech a na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel uplatňuje, určí prodávající způsob vyřízení reklamace podle článku VI bod 1 Reklamačního řádu ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů. ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
7. Po určení způsobu vyřízení reklamace je prodávající povinen vyřídit reklamaci ihned, v odůvodněných případech i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Písemný doklad o vyřízení reklamace odešle prodávající spotřebiteli elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci nebo v uživatelském účtu spotřebitele nebo na poštovní adresu spotřebitele.

VI. Vyřízení reklamace

1. Reklamace se považuje za vyřízenou ukončením reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace.
2. Má-li zboží vadu, kterou lze odstranit, prodávající ji bezplatně, řádně bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odstraní. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné obtíže. Spotřebitel může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti zboží, jen pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Za odstranitelné vady lze považovat takové vady, jejichž odstraněním (opravou) neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží.
3. Má-li zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za neodstranitelné vady lze považovat takové vady, které nelze opravit řádně ve lhůtě podle bodu 2 tohoto článku a jejichž odstraněním (opravou) utrpí vzhled, funkce a kvalita zboží.
4. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
5. U zboží, které bylo spotřebitelem zakoupeno od prodávajícího s označením vadné nebo použité, neodpovídá prodávající za vady vzniklé použitím nebo opotřebením zboží. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
6. V případě, že si spotřebitel ve stanovené lhůtě nevyzvedne reklamované, opravené nebo náhradní zboží po vyřízení reklamace, přestože mu prodávající způsobem uvedeným v článku V bod 8 Reklamačního řádu řádně oznámil vyřízení reklamace, vyzve prodávající kupujícího prostřednictvím doporučeného dopisu odeslaného na poslední známou adresu kupujícího. k vyzvednutí si tohoto zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy. V případě, že si kupující takové zboží nevyzvedne ani v dodatečně stanovené lhůtě podle předchozí věty, je prodávající oprávněn takové zboží prodat třetí osobě nebo jinak zpeněžit. Tímto způsobem je prodávající oprávněn postupovat iv případě, že si kupující nepřevezme opakovanou výzvu prodávajícího podle první věty tohoto bodu nebo pokud se tato výzva vrátí prodávajícímu jako nedoručená/nedoručitelná. Prodávající vede o takto získaných peněžních prostředcích zvláštní evidenci s uvedením identifikace kupujícího, kdy a za jakou hodnotu bylo takové zboží prodáno a jaké náklady vznikly prodávajícímu v souvislosti s jeho zpeněžením. V případě, že kupující požádá prodávajícího o vydání takového Zboží po jeho zpeněžení, Prodávající jej informuje o zpeněžení a po odečtení nákladů, které Prodávajícímu v souvislosti se zpeněžením vznikly, vydá Kupujícímu zbývající část peněžních prostředků ze zpeněžení.
7. Prodávající je povinen vést evidenci o reklamacích, přičemž v této evidenci musí být uvedeno číslo reklamačního zápisu a způsob vyřízení reklamace. Spotřebitel svým podpisem v reklamačním zápisu potvrdí způsob vyřízení reklamace ve smyslu tohoto článku.
8. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

Příloha ke staženíReklamační formulář